NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Hans Versnel, hoofd Operationele Voorbereiding Bijstandteams en innovatiemanager Nederlandse Vereniging van Brandweer en Rampenbestrijding, Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding

Gecalculeerd risico voor hulpverleners

Hulpverleners moeten in benarde situaties snel en veilig kunnen handelen. Nieuwe, slimme middelen en werkmethoden kunnen hen daarbij van dienst zijn. Zo kunnen zij optimaal hun taak uitvoeren en slachtoffers beter bijstaan met minimale risico's voor henzelf.

"Brandweer, politie en GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) werken steeds intensiever samen. Dan is het logisch dat je elkaar ook voor nieuw onderzoek opzoekt. Zo zijn we gaan kijken naar verbeteringen in de fysieke bescherming van hulpverleners door innovatie. Zo is het NOI-onderzoeksprogramma Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners (FBUH) ontstaan."

"Bijzonder is de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines. We hebben deskundigen van verschillende sectoren uitgenodigd samen plannen op te stellen. Daarna hebben we het operationele veld erbij betrokken: GHOR, korps landelijke politiediensten, brandweer, defensie en het bedrijfsleven. Want bedrijven moeten het product uiteindelijk maken."

"Door praktijkonderzoek willen we nieuwe technieken geschikt maken voor hulpverleners. Tegelijkertijd stimuleren we daarmee dat de industrie nieuwe producten ontwikkelt. Het gaat overigens niet altijd alleen om puur innovatieve oplossingen, juist een combinatie van oude en nieuwe technieken biedt heel goede mogelijkheden."

"De meeste onderzoeken zijn afgerond. Er liggen veelbelovende plannen klaar. We hebben bijvoorbeeld slimme pakken ontwikkeld die de veiligheid en effectiviteit van de hulpverlening verbetert. Daarnaast deden we onderzoek naar betere brandblusmiddelen. Het programma zorgt voor toepassing van innovaties in de praktijk. Hoe maak je mensen ermee vertrouwd? We zouden graag willen dat de hulpverleningsorganisaties innovatie in hun dagelijkse denken en doen meenemen. Het onderwerp moet structureel aandacht krijgen en niet blijven hangen in ad hoc projecten."

Project:
Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid - Fysieke Bescherming en Uitrusting Hulpverleners
Doel:
Bevorderen van onderzoek en toepassing van innovatieve middelen voor de bescherming en uitrusting van hulpverleners
Looptijd:
2007 - 2010
Samenwerkingspartners:
TNO (onderzoek), ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (financier), politie, brandweer, ministerie van Defensie, Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding en bedrijven: Thales, Smartposition (intelligente kleding en uitrusting), FireControl (radartechnieken), Ubisense (Implementatie in de praktijk) en Efectis Nederland (brandbestrijdingsmiddelen)
Meer informatie:
www.lfr.nl en www.tno.nl

Driemaal veiliger en beter hulpverlenen

Innovatie kan de veiligheid en kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Met steun van het programma Nederland Ondernemend Innovatieland zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Centraal daarin staan een betere bescherming van de hulpverlener en slimmere middelen die hulpverleners kunnen gebruiken om hun taken uit te voeren. Hieronder worden drie veelbelovende innovaties toegelicht.

Raymond Bras, medewerker Gezamenlijke Brandweer, projectbegeleider intelligente persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpverlening managementinformatiesystemen.

Slimme pakken

"Door leidinggevenden tijdens een incident meer en betere informatie te geven, kunnen zij sneller en veiliger handelen. Waar zijn m'n mensen, wat doen ze, lopen ze gevaar en hoe kan ik ze daar krijgen waar de hulp het hardste nodig is?"

"Een van de innovatieve oplossingen is een radarsysteem. Daarbij krijgt een hulpverlener die een gebouw in moet een transponder mee, zodat zijn leidinggevende hem altijd kan lokaliseren. Mocht hem iets gebeuren dan kan hij snel ingrijpen. Betrouwbare informatie over de situatie ter plaatse maakt het gemakkelijker voor de leiding te beslissen wat de noodzakelijke aanpak is."

"De bedoeling is dat we uiteindelijk verschillende 'meetinstrumenten' verwerken in het pak van hulpverleners. Door lichaamstemperatuur en hartslag te meten kan van buitenaf de conditie van de hulpverlener in de gaten worden gehouden.

Daarnaast kunnen we andere sensoren in het pak verwerken die gegevens over de omgeving doorgeven, zoals explosiegevaar of een plotselinge snelle toename van temperatuur in een brandend gebouw. Dergelijke brandontwikkeling kan namelijk levensbedreigend zijn."

In 2020...

... zitten er sensoren in de beschermende kleding van verpleegkundigen, agenten en brandweerlieden die leidinggevenden ter plaatse informatie geven over de locatie, de conditie en de omgeving waarin de hulpverlener zich bevindt.

Ton Kraak, medewerker Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding en projectbegeleider 'Looking through the Wall-radar'

Dwars door muren kijken

"Als hulpverleners bij een brand aankomen is het voor hen van groot belang te weten of zich nog mensen in het pand bevinden. Eventuele slachtoffers kunnen dan snel uit hun benarde positie worden gehaald. En zodra vast staat dat niemand meer in het pand aanwezig is, kan de korpsleiding besluiten de brand van buitenaf te bestrijden. Daarmee hoeven brandweerlieden en andere hulpverleners niet onnodig in gevaarlijke omstandigheden te worden gebracht."

"Een radar die mogelijke slachtoffers kan detecteren door ondoorzichtige (bouw)materialen heen, zou een grote stap vooruit zijn bij het sneller en veiliger optreden van hulpverleners. Momenteel ontwikkelen we zo'n looking through the wall-radar. Het is nog te vroeg voor een toepassing in de praktijk. We moeten onder andere nog meer weten over hoe deze radar levenstekenen van slachtoffers kan waarnemen, zoals een hartslag of lichaamsbewegingen, en in welke condities de radar betrouwbaar blijft functioneren. Daar moet dit onderzoeksproject antwoord op geven."

"Dankzij het programma Nederland Ondernemend Innovatieland hebben we een prototype kunnen ontwikkelen. Die moet nu getest en verder ontwikkeld worden. Daar betrekken we ook marktpartijen bij, zodat de radar op den duur in productie genomen kan worden. De techniek is er klaar voor. Het is al met al een mooi voorbeeld van een maatschappelijke toepassing van innovatie."

In 2020...

... ligt in de auto van de hulpverlener een radarsysteem dat bij aankomst direct op de muur kan worden geplaatst van een gebouw en snel laat zien of er mensen binnen zijn.

Roald Paaps, teamleider Brandweer Venlo en projectbegeleider compacte en effectieve blusmiddelen

Effectief blussen

"We willen een fieldlab opzetten waar we blusmiddelen in vergelijkbare en reproduceerbare omstandigheden kunnen testen. De resultaten geven de brandweerkorpsen de mogelijkheid de blusproducten te kiezen die het best passen bij hun eisen." "Leveranciers ontwikkelen nieuwe blussystemen en bieden deze aan bij brandweerkorpsen. Individuele korpsen gaan vervolgens zelfstandig proberen of het blusmateriaal beter werkt dan de bestaande middelen. Die testen hebben een hoog hobbygehalte. Ze zijn niet reproduceerbaar en dus allesbehalve betrouwbaar. We willen dat er deskundige, onafhankelijke testen worden uitgevoerd, waarin vergelijkbare blussystemen onder gelijke omstandigheden hun waarde kunnen tonen. We meten wat er onder meer gebeurt met temperatuur, welke handelingen nodig zijn om het vuur te doven, enzovoort."

"Ik stel me voor dat we de resultaten van de testmethoden op een voor korpsen toegankelijk netwerk plaatsen. Bijvoorbeeld een database waarin zij met een zoekfunctie verschillende eisen en scenario's kunnen invullen, zodat de korpsen per geval het beste product kunnen selecteren. De testmethode doet overigens geen uitspraak over welk blusmiddel het beste is. Dat mogen ze echt zelf bepalen."

"De testmethode is nog in ontwikkeling. Ik heb goede hoop dat we in 2011 de eerste test kunnen uitvoeren. Daarna gaan we de database vullen met de testresultaten."

In 2020...

... laten brandweerkorpsen blusmiddelen objectief beoordelen. Zo selecteren zij per situatie het beste blusmiddel. En brandweerlieden kunnen sneller en veiliger hun werk doen.


web: qabana