NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Astrid Bottenberg, projectleider TTOA bij de interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie

Techniek werkt

Het structureel tekort aan technici en technologen remt de groei van de Nederlandse economie. Vooral het innovatievermogen neemt af door gebrek aan voldoende Ún gekwalificeerd personeel. De Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt (TTOA) bestrijdt dit tekort.

"De TTOA is een direct gevolg van het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV. Door de huidige economische crisis is het personeelstekort tijdelijk minder urgent, maar bij een aantrekkende economie komt het vanzelf weer aan de oppervlakte. Tegelijkertijd versterken de effecten van de ontgroening en de vergrijzing onherroepelijk de tekorten op de arbeidsmarkt."

"We stimuleren de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden om de tekorten aan te pakken. Daarbij kijken we naar vier mogelijkheden: in- en uitstroom (van jongeren) in het beroepsonderwijs, zij-instroom van volwassenen, bijscholing van personeel en het aantrekken van gekwalificeerd personeel uit het buitenland."

"Bijzonder aan het project is de regionale insteek. Daar worden namelijk de problemen het sterkst gevoeld, kennen relevante partijen elkaar en wordt er vaak al gewerkt aan oplossingen. In 2008 zijn we dan ook met vier pilotregio's gestart: Limburg, Brainport-Eindhoven, Rotterdam-Rijnmond-Drechtsteden en Twente. Dit jaar is besloten het aantal regio's te verdubbelen en starten we projecten in Noord-Holland Noord, Flevoland, Groningen-Eemsdelta en Zuidelijk Gelderland & De Vallei."

"We bedenken geen nieuw beleid, maar bundelen bestaande aciviteiten en maken keuzes daarin. We treden meer op als regisseur dan als uitvoerder. En daarbij bepaalt het bedrijfsleven de agenda. We brengen mensen en organisaties met elkaar in contact en bieden experts aan die als critical friends ondernemers adviseren."

"De afspraak is dat de landelijke TTOA na deze kabinetsperiode zijn aanjaagfunctie heeft volbracht en stopt. Wel helpen we de regio's met het monitoren, verankeren en overdragen van de resultaten."

Project:
Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt
Doel:
Het structurele tekort aan technici en technologen aanpakken door regionale samenwerking van onderwijsinstellingen en arbeidsmarktpartijen te stimuleren
Looptijd:
2008 - 2010
Samenwerkingspartners:
Ministeries van OCW, SZW en EZ, de interdepartementale programmadirectie Kennis en Innovatie, Platform BŔta Techniek, FME-CWM en bedrijven in de regio's
Meer informatie:
www.taskforcetoa.nl en http://limburg.toalimburg.nl

Onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijven ontmoeten elkaar tijdens TechTop 2009

Van onze verslaggever - Op 1 en 2 juli 2009 vond in Maastricht en Sittard-Geleen de TechTop 2009 plaats. Bedrijfsleven, onderwijs, overheid en wetenschap ontmoetten elkaar rond het thema techniek. Het evenement bestond uit een expertmeeting, een congres en een manifestatie. Nooit eerder werden in Limburg of binnen de Euregio op een dergelijke wijze techniek, opleiding en arbeidsmarkt in al zijn facetten gebundeld. De TechTop werd georganiseerd door de TTOA Limburg.

Tijdens de TechTop 2009 konden jongeren workshops, presentaties en discussies bezoeken en werden toekomstvisies gepresenteerd. Ook was er een beursplein, een banenmarkt en een groots opgezet jongerenevenement.

Keulers: "Ik bezocht in november 2008 samen met de voorzitter van het Technocentrum Zuid-Limburg, J÷rgen S°rensen, de Summit. Dit was een door het Platform BŔtatechniek georganiseerde technologiebeurs voor jongeren in Amsterdam. We liepen daar rond en bedachten al snel: dit moeten wij ook gaan doen. Zo geven we een impuls aan de toestroom van technici naar de arbeidsmarkt in Limburg. Een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling."

"De bedoeling is dat we uiteindelijk verschillende 'meetinstrumenten' verwerken in het pak van hulpverleners. Door lichaamstemperatuur en hartslag te meten kan van buitenaf de conditie van de hulpverlener in de gaten worden gehouden.

TechTop 2009 heeft gekeken over de grenzen van de crisis naar de veelbelovende toekomst van techniek in Limburg en de Euregio die vooral jongeren prachtige kansen biedt. Zij hebben om deze reden hun stem laten horen tijdens de TechTop en hun visie gegeven op de toekomst.

Morsch: "Een baan in de techniek is geen vies, saai of slecht betaald werk. Dat beeld van de fietsenmaker of automonteur met vuile handen is achterhaald. Techniek vereist tegenwoordig stevige inhoudelijke kennis en is steeds vaker gekoppeld aan innovatie, ICT en hoogwaardige kennis. Als je doorvraagt vinden jongeren dat wel degelijk interessant. De vooroordelen over techniek komen dikwijls van de ouders die onvoldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op technisch vlak. Die be´nvloeden hun kinderen bij hun opleidingkeuzes vanuit een verkeerd beeld van het beroep."

TechTop 2009 heeft niet gekeken naar problemen, maar naar oplossingen. Uit de tachtig lezingen en de grote expertmeeting is af te leiden dat er een grote toekomst voor techniek is weggelegd in de regio. Morsch: "De problemen in de regio Limburg op de arbeidsmarkt voor technische en innovatieve ondernemingen zijn aanzienlijk. Veel jonge mensen trekken weg, terwijl de maakindustrie in snel tempo transformeert tot kennisintensieve en innovatieve ondernemingen. Vooral DSM is een belangrijke aanjager voor veel kleine en middelgrote life sciences-bedrijven. Om te groeien hebben zij (jonge) technici op MBO en HBO/WO-niveau nodig. En die zijn er nu te weinig."

TechTop 2009 concentreerde zich op jongeren, met name via de TechTop4U. Dit groots aangepakte onderdeel van de TechTop, waar zo'n 15.000 leerlingen op af zijn gekomen, overtuigde veel jongeren dat techniek HOT is. De proefjes, het maken van make-up, het bekijken van de motor van een F16, het lopen op water door middel van grote ballen, de leerlingen werden op verschillende manieren en succesvol betrokken bij hedendaagse techniek.

Morsch: "Het congres en met name de TechTop4U waren een doorslaand succes. Weliswaar kunnen we nog geen harde resultaten bieden over deze en andere initiatieven, daarvoor is het nog te vroeg. Maar het Technocentrum houdt de instroom in techniekopleidingen nauwgezet bij. Het effect zal op termijn zeker zichtbaar worden. Overigens zie je al dat eerdere kleinschaligere techniekmanifestaties een positief effect hebben gehad op de instroom in technische opleidingen."

TechTop 2009 is niet de laatste TechTop die zal plaatsvinden - TechTop gaat door! Morsch: "Ja, ik hoop van harte dat er in 2011 weer een TechTop komt. Daar wordt momenteel over gesproken. Het is zonde om het te laten bij TechTop 2009. Er is immers een prachtig platform gecreŰerd waar ook in 2011 onderwijs, overheid en arbeidsmarkt elkaar kunnen ontmoeten."

Cees Morsch, directeur Case Builders

"Case Builders ontplooit activiteiten op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij maken we gebruik van communicatie en ICT-oplossingen. In opdracht van Technocentrum Zuid-Limburg en TTOA hebben we meegewerkt aan de organisatie van de TechTop."

Piet Keulers, directeur TTOA Limburg

TechTop en meer

"TTOA Limburg staat voor het duurzaam versterken en vernieuwen van de kennisinfrastructuur in de regio en het verbeteren van de aansluiting tussen het beroepsonderwijs, bedrijfsleven en de overheid in de technische sector. Het is maatschappelijk van belang om jongeren een goede kennisbasis te geven Ún tegelijkertijd versterkt TTOA de economie in Zuid-Limburg."

"Het is niet bij mooie woorden gebleven. Zo hebben we met enkele partijen gezamenlijk een plan ontwikkeld om in de periode 2009-2012 ruim 1.200 extra procesoperators op te leiden. Deze campagne met de prikkelende naam License to Operate moet het aantal jonge technici dat een diploma haalt in de regio verdubbelen. Het blijkt te werken, want de eerste resultaten tonen aan dat er daadwerkelijk meer technici van de opleidingen komen. Als je beseft dat Limburg op dit moment gebukt gaat onder ontgroening, een structurele afname van het aantal jongeren, dan krijgen de cijfers nog meer cachet."

"Een ander initiatief is het netwerkboek Life Sciences. Een soort Gele Gids voor iedereen in de regio die in de sector Life Science werkt of wil gaan werken. Het boek is in februari dit jaar verschenen. De vraag is zo groot dat we nu al een tweede druk gaan leveren. Volledig gefinancierd door TTOA. Goed besteed geld zou ik zeggen."

"Verder heeft TTOA de TechTop 2009 mede mogelijk gemaakt: een zichtbare exponent van onze activiteiten. Mede door deze initiatieven zien we nu al een groei van meer dan 15 procent van het aantal jongeren dat voor een technische opleiding kiest."


web: qabana