NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Column
Verworvenheden koesteren

Jan Kamminga


Voorzitter Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het was natuurlijk niet helemaal toevallig dat de Taskforce Technologie Onderwijs en Arbeidsmarkt, kortweg TTOA, onder de vleugels van de programmadirectie Kennis en Innovatie (KenI) is geplaatst. Deze geeft immers uitvoering aan het kabinetsproject Nederland Ondernemend Innovatieland. Een project dat het oplossen van maatschappelijke vraagstukken verbindt met het versterken van de economische concurrentiekracht. Een van de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van die concurrentiekracht was het schreeuwend tekort aan technici en technologen. Het was aan de TTOA, waarvan ik voorzitter ben, oplossingen te vinden voor dit tekort.

KenI heeft zich met elan ingezet voor het vormgeven van de TTOA. Geen gemakkelijke klus, omdat de Taskforce zowel door sectoren en bedrijven als door de verschillende departementen als wonderlijk fenomeen werd beschouwd. Er was geen geld, dat is vreemd! Er waren ook geen echte spelregels voor de TTOA, ook vreemd! Een idee was er wél!
Oplossingen voor het tekort moesten vooral daar gevonden worden waar de pijn het meest werd gevoeld, dus in de regio. En daar was het een drukte van belang. Tal van projecten, met de beste bedoelingen opgezet, moesten zorgen voor de aanwas van technici en technologen. In al die drukte vergeet men al snel zichzelf de vraag te stellen of een en ander wel effectief is. Dáár lag de focus van de TTOA. Een effectieve regionale benadering, geen nieuwe dingen, maar vooral het stroomlijnen van bestaande activiteiten en beschikbare gelden. En daar waar er 'witte vlekken' waren, goed nadenken over de wijze waarop deze kunnen worden ingevuld.

Voorwaar geen makkelijke boodschap. Maar met ondersteuning door het Platform Bètatechniek is het idee in de regio vertaald naar plannen en de uitvoering ter hand genomen. Het eerste jaar van de TTOA heeft nuttige inzichten opgeleverd. Een regionale benadering bij het oplossen van arbeidsmarktproblemen is de enig begaanbare weg. Goede regionale arbeidsmarktinformatie moet dan wel voorhanden zijn. En de beleidsagenda's van de verschillende ministeries moeten beter op elkaar worden afgestemd. Deze inzichten hebben zich vertaald in een intensiever contact en een betere samenwerking tussen de ministeries. KenI verdient daar de credits voor. Ik roep, vanuit TTOA perspectief, het nieuwe kabinet dan ook op om de verworvenheden van KenI te koesteren.


web: qabana