NOI Projectenboek Bladeren door het NOI Projectenboek?

Sander Kes, projectleider Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK)

Focus in innovatie

Welke keuzes maakt Nederland in zijn thematisch kennis- en innovatiebeleid? De database van het MIKK fungeert als kompas voor overheid, bedrijven en kennisinstellingen bij het maken van thematische strategische keuzes.

"Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK) is een concrete uitwerking van de langetermijnstrategie van het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI). De naam zegt het al: het MIKK is een kompas en hulpmiddel bij het maken van thematische keuzes in het kennis- en innovatiedomein: wetenschappelijk, bestuurlijk of anderszins. Het MIKK laat zien op welke kennis- en innovatiethema's door overheidsinstanties, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen worden ingezet, welke maatschappelijke vraagstukken en behoeften zij willen oplossen, en waar sprake is van samenhang en mogelijkheden tot samenwerking. Het geeft inzicht op welke innovatie- en onderzoeksterreinen Nederland economische en wetenschappelijke potentie heeft."

"Let wel, het MIKK schrijft niet voor en is geen investeringsagenda voor de toekomst. Beschouw het MIKK als een kompas waarop iedereen kan kijken en waarmee iedereen zijn eigen koers kan uitzetten."
"Wat hebben we concreet gedaan? In 2009 hebben NWO, TNO en Agentschap NL de bestaande kennis- en innovatiethema's in Nederland geďnventariseerd. Die zijn vervolgens in consultatierondes met deskundigen aangepast, met als resultaat drie landkaarten (mindmaps) waarop de verschillende aandachtsgebieden zijn geordend: maatschappelijke vraagstukken, innovatiethema's en kennisthema's. In totaal 225 aandachtsgebieden, waaraan inmiddels de thema's uit diverse Europese onderzoeksprogramma's zijn toegevoegd. Voor al deze aandachtsgebieden zijn factsheets opgesteld met relevante wetenschappelijke en/of economische indicatoren."

"In zijn definitieve vorm is het MIKK een gebruikersvriendelijke database waarin we deze mindmaps en factsheets via internet toegankelijk maken. Daarbij worden ook de dwarsverbanden tussen de maatschappelijke vraagstukken en de innovatie- en kennisthema's getoond. De database wordt natuurlijk permanent geactualiseerd. Voor departementen, bedrijven en onderzoeksen kennisinstellingen is dit een instrument om thematische strategische keuzes te maken over hun beleid en innovatieprojecten. Het volgende kabinet kan het MIKK gebruiken om keuzes te maken voor zijn programmatisch/thematisch kennisen innovatiebeleid. Ik nodig gebruikers uit om te reageren op de informatie op de website."

Project:
Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK)
Doel:
Hulpmiddel voor thematische keuzes in kennis- en innovatiebeleid
Looptijd:
2009 - 2010
Samenwerkingspartners:
Nederland Ondernemend Innovatieland, NWO, TNO, Agentschap NL
Meer informatie:
www.mikk.nl

Laat je verrassen door het MIKK

Het Meerjaren Innovatie en Kennis Kompas (MIKK) is vanaf 24 juni door iedereen via internet te gebruiken. Bij TNO, de organisatie die in opdracht van de programmadirectie Kennis en Innovatie de website ontwikkelde, geeft Maurits Butter tekst en uitleg: "Eigenlijk moet je er gewoon zelf mee aan de slag. De website die we nu hebben opgeleverd, brengt het speelveld van maatschappelijke vragen, kennisgebieden en innovaties in kaart, biedt mogelijkheden om samenwerking tot stand te brengen en geeft een gevoel voor de gebieden waarin Nederlandse bedrijven en wetenschappers uitblinken. Het MIKK laat zien hoe de drie dimensies met elkaar samenhangen; iets dat bij mijn weten nog niet eerder is gedaan."

"De kracht van het MIKK is dat een beleidsmedewerker bij een ministerie kan zien welke terreinen van het bedrijfsleven (innovatiethema's) en de kennisinstellingen (kennisthema's) van groot belang zijn om bepaalde maatschappelijke vragen te adresseren, en welke maatschappelijke vragen voor het bedrijfsleven natuurlijkerwijs zijn gekoppeld. Of, welke thema's in zijn eigen portefeuille goed aansluiten bij thema's van de Europese Commissie, en omgekeerd."
"Een ondernemer kan het MIKK als een associatieve 'ideeënversneller' gebruiken. Startend vanuit zijn eigen core-business, springt hij of zij van activiteit naar activiteit, steeds ontdekkend welke kennisinstellingen hij zou kunnen benaderen voor expertise, en welke maatschappelijke thema's aan zijn activiteiten zijn gekoppeld. Zo kan het MIKK helpen bij SWOT-analyses en business cases, bijvoorbeeld."

"Bij de plaatjes die nu volgen, is het vooral belangrijk om in de gaten te houden dat de website zelf niet statisch is, maar dynamisch en schaalbaar. Deze afbeeldingen zijn trouwens slechts enkele voorbeelden van de talloze verbindingen die met het MIKK getoond kunnen worden. Achter elk themabolletje gaat bovendien een factsheet schuil met gegevens over Nederlands economische of wetenschappelijke positie op dat terrein. De komende maanden zullen we de verzameling informatie en koppelingen blijven voeden en updaten, waarbij we ook gebruik zullen maken van reacties van gebruikers, die nieuwe informatie en suggesties voor verbetering via de website kunnen aandragen. Het MIKK heeft alles in zich om een razend interessant stuk gereedschap te worden voor het thematisch kennis- en innovatiebeleid van morgen."

Het MIKK is vanaf 24 juni 2010 voor iedereen toegankelijk via www.mikk.nl

Maurits Butter, TNO: "Vooral voor beleidsmedewerkers zullen dit bekende thema's zijn. Maatschappelijke vraagstukken (groen) zijn hun dagelijks brood. Hieronder hangen organisaties, innovaties en onderzoeksgebieden, die ook weer onderling zijn gekoppeld."

"Dit is één voorbeeld van hoe kennis uit het bedrijfsleven en innovaties vanuit de kenniscentra bijeen komen. De grote bol 'Life Sciences & Health' is slechts één van tientallen geďnventariseerde lemma's. Elke selectie levert een andere dwarsdoorsnede op van het kennis- en innovatielandschap."

"Maurits Butter: "Hier zien we de diverse kennisgebieden waar het ministerie van Defensie zich mee bezighoudt. Onder, achter en naast deze diverse topics bevinden zich weer andere topics, die weer zijn verbonden met andere. Zo kom je vanzelf bij onderwerpen die niet direct voor de hand liggen, maar die wél een inhoudelijk of economisch verband hebben. En dán kan het MIKK een echte eye-opener zijn."


web: qabana